Saltar al contingut

Termes i Condicions

Cocina Caprice (d'ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, presenta aquest document amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) i informar tots els usuaris respecte de quines són les condicions d'ús del blog.cocinacaprice.es.
Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d'usuari, i implica l'acceptació total de totes les disposicions incloses en aquests termes i condicions, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest document en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquest pot patir modificacions, ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

Caràcter gratuït de l'accés i l'ús de la web

Aquest lloc web té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. Ofereix informació sobre el món gastronòmic: receptes de cuina, trucs, recomanacions sobre productes alimentaris, etc. Tot el contingut és d'elaboració pròpia i està redactat en base a la meva experiència, a la consulta de fonts que jo considero veraços ia la formació que he rebut en qualitat de cuiner professional.

Exactitud del contingut

Cocina Caprice posarà tots els mitjans al vostre abast perquè la informació inclosa a la seva web sigui exacta i estigui actualitzada, encara que no pot garantir-ho de manera permanent. Es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de la web, d'aquestes Condicions i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu bloc.

Registre d'usuari

Amb caràcter general el bloc no exigeix el previ registre dels Usuaris. Tot i així, Cocina Caprice condiciona l'ús del servei de newsletter o novetats del bloc a la prèvia complementació del corresponent formulari a una llista de subscriptors.

Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a Cocina Caprice permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.

Menors d'edat

Per a lús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, per això, per evitar que accedeixin a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles. Tot i que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la web

L'Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present document, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d'equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, ia títol indicatiu, però no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:
(a) sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral ia l'ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.
Cocina Caprice no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.
En cap cas no s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Privadesa.

Enllaços (links)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de webs de tercers. Atès que des d'aquesta web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, Cocina Caprice no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a l'eliminació de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, retirant immediatament la redirecció a aquestes webs i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió .
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Tot i això i en compliment del que disposen els art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de forma activa en la retirada o, quan calgui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

Protecció de dades personals

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola en matèria de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privadesa .

Xarxes Socials

Us informem que Cocina Caprice és present a xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en aquestes (fent-se seguidors del prestador a les xarxes socials i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d'aquestes) es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d'ús, polítiques de privadesa i normatives d'accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l'usuari. Cocina Caprice tractarà les vostres dades per informar-vos de les activitats, productes o serveis del prestador a través d'aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privadesa.
Queda prohibida la publicació de continguts a xarxes socials:
* Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
* Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que usin un llenguatge ofensiu.
* Que en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, Cocina Caprice es reserva la potestat d'eliminar i/o modificar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social aquells continguts que es considerin inapropiats o que no contribueixin a fer del bloc un espai d'opinió, reflexió, comunicació i debat assossegat, lliure i amable.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la Llei de propietat intel·lectual.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública de qualsevol part d'aquest web requereixen l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.
Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels propietaris per a la seva publicació.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la menció a la web ni l'existència de drets o responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.
L'usuari accepta que l'accés a la web i als seus continguts no li atorga cap dret sobre la propietat de les imatges, vídeos, miniatures o qualsevol altre element multimèdia dels canals de Cocina Caprice ni per a la seva alteració o modificació, així com tampoc per a la seva explotació, apropiació indeguda, comercialització, ni per dur a terme qualsevol acte de denigració, confusió, aprofitament de la reputació, o qualsevol acte de competència deslleial que infringeixi els drets de propietat intel·lectual. De tal manera, l'usuari es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a ús personal i no compartir-la a les xarxes socials sense esmentar la font Cocina Caprice.
L'usuari es compromet també a no dur a terme, ni directament ni indirectament, cap explotació comercial dels continguts, ni de qualsevol altra acció que afecti els drets d'imatge, propietat industrial i/o propietat intel·lectual dels titulars.
Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic indicat més avall.

Compromisos i Responsabilitats

Cocina Caprice es compromet a no fer publicitat enganyosa. A aquest efecte, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o alfanumèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web.
No ens fem responsables de l'ús il·legítim que l'usuari no autoritzat pugui fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de Cocina Caprice apareguin a la seva web.
Ens comprometem a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense identificar-les com a comunicació comercial i sense que prèviament no haguessin estat sol·licitades o autoritzades pels destinataris de les mateixes, conforme al que disposa la normativa vigent.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Barcelona.
Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:
Correu electrònic: info@cocinacaprice.es
Telèfon: (+34) 616 32 32 86

Copyright © 2024 Cocina Caprice

Tots els drets reservats

Queda prohibida la reproducció total o parcial

dels continguts d'aquesta web